Informace pro celodenní seminář systemických (rodinných) konstelací

Kurzy rodinných a systemických konstelací jsou určené pro širokou veřejnost, není nutná předchozí konzultace. Účastník musí být starší 18. let. Pokud je účastník v péči psychologa či psychiatra, měl by informovat svého ošetřujícího lékaře o účasti na semináři, popřípadě přijít se svým lékařem. Měl by si být rovněž vědom, že rodinné konstelace nenahrazují lékařskou, psychologickou či psychiatrickou péči, a po celou dobu trvání kurzu za sebe nese zodpovědnost.
Není doporučeno otevírat stejné téma, které bylo na jiné konstelaci řešeno v posledních třech měsících. Dříve řešené téma po nějakou dobu ve vašem systému intenzivně žije a přeskupuje se, není vhodné tento proces narušovat. Jiné téma je možné řešit bez časového omezení. Taktéž nepovažuji ostatní konsteláře za konkurenci a doporučuji zkusit více přístupů. Zároveň ale budu potešen, pokud vám můj přístup bude vyhovovat a budete-li se s dalšími tématy vracet. Rozhodnete–li se seminář absolvovat, je vhodné znát základní fakta o vaší původní rodině a pokud jste v partnerském svazku, tak i o současné rodině. Do nejbližší původní rodiny patříme my, sourozenci, nevlastní sourozenci, rodiče, sourozenci rodičů i nevlastní, partneři rodičů, bývalí manželé a manželky, někdy i prarodiče. Do současné rodiny spadáme my, partner, naše děti, naši bývalí partneři.

Jaká fakta je dobré zjistit:

Zemřel někdo z rodiny předčasně? Předčasně znamená do 50. let a nezapomínejte na interrupce.
Zemřel někdo ve válce nebo na následky války?
Byl někdo ve válce nebo v legiích?
Zavinil někdo ve vaší rodině neúmyslné zabití nebo byl sám obětí?
Byl ve vaší rodině vrah nebo oběť vraždy (např. ze žárlivosti, z pomsty, kvůli majetku atd.)?
Ukončil někdo svůj život dobrovolně?
Jsou ve vaší rodině sirotci, levobočci či měl někdo velmi těžký osud?
Byl někdo v koncentračním táboře, gulagu, odboji, u partyzánů či byl politicky perzekuován?
Byl někdo ve vězení, ať už politickém nebo hospodářském?
Byl někdo vyhoštěn ze země nebo odešel do exilu dobrovolně? Žije někdo v cizině?
Ztratila vaše rodina, ať už z jakéhokoliv důvodu, majetek? Nebyl náhodou vyděděn prvního sourozenec?
Nebyl v rodině někdo, kdo si nemohl vzít svoji lásku?
Byl někdo z rodiny v klášteře?
Byl někdo na misii v zahraničí?
Rozvody – odloučení – rozloučení v rodině
Postižení členové v rodině (mentálně, tělesně, psychicky)
Byl někdo dlouhodobě hospitalizován?
Závislosti v rodině, např. na alkoholu, drogách, jídle, vztazích atd.
Existují v rodině nějaká tajemství – tabu, témata, o kterých se nemluví?
Zvláštní osudy v rodině – cizinci
Byl někdo v rodině adoptován nebo byl dán k adopci?
Nemůžete–li již zjistit tyto informace, nevadí, konstelace se dají stavět i lidem, kteří byli například adoptováni a neví nic o své biologické rodině.

Na kurzu je zakázáno požívat drogy a alkohol.
Před seminářem je nutné řádně vyplnit a podepsat prohlášení.
Bez vyplnění tohoto prohlášení není možné se semináře zúčastnit.


Přihláška na seminář a prohlášení sebeodpovědnosti

Prohlašuji tímto, že se účastním semináře Systemické konstelace – Pomoc rodinám. Podpisem tohoto prohlášení výslovně prohlašuji, že se semináře účastním dobrovolně, výhradně na vlastní zodpovědnost, že jsem plnoletý/plnoletá, plně způsobilý/způsobilá k právním úkonům a tato způsobilost není nijak omezená ani jsem jí nebyl/a zbaven/a. Podpisem tohoto prohlášení výslovně potvrzuji, že jsem si plně vědom/a toho, že za sebe v průběhu celého semináře jsem plně a výhradně odpovědný/odpovědná pouze já a že pokyny lektora jsou jen návrhy, kterými se budu řídit výhradně podle vlastního uvážení a že se mohu dobrovolně rozhodnout, jestli se aktivně zapojím do průběhu semináře, anebo zůstanu jen pasivním účastníkem. Současně podpisem tohoto prohlášení prohlašuji a potvrzuji, že důkladně znám svůj zdravotní stav a tento nebrání mé účasti na semináři. Zároveň jsem si plně vědomý/vědomá toho, že seminář není náhradou za jakoukoli lékařskou péči (včetně psychoterapeutické) a že lektor semináře tuto péči neposkytuje. Dále vyhlašuji, že v současnosti nejsem nijak psychoterapeuticky, psychiatricky, nebo obdobně lékařsky léčený/léčená. V případě, že v současnosti podstupuji jakýkoli druh této léčby anebo terapie, zavazuji se okamžitě informovat svého ošetřujícího lékaře či psychoterapeuta o účasti na tomto semináři a lektora semináře o svoji léčbě anebo terapii. Podpisem tohoto prohlášení výslovně souhlasím s tím, že lektor semináře je oprávněný podle vlastního uvážení kdykoliv předčasně ukončit mojí účast na tomto semináři, a to i bez uvedení důvodu, a v takovém případě souhlasím, že mi bude vrácena poměrná část zaplacené ceny za seminář. Zároveň beru na vědomí a výslovně souhlasím, že v případě jestli se rozhodnu sám/a ze semináře předčasně odejít, nebude mi vrácena žádná část zaplacené ceny semináře. Podpisem tohoto prohlášení uděluji Ing. Martinu Šandovi, IČ 67790127, tj. pořadateli semináře (dále jen „správce“), souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů za účelem: a) evidence databáze klientů, b) archivace mého prohlášení ohledně osobní odpovědnosti za následky účasti na semináři, a za c) nabízení obchodu a služeb. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Výše uvedené osobní údaje musím poskytnout, aby bylo možné evidovat mou přihlášku na seminář pořádaný správcem, včetně jeho organizačního zajištění, a učinit výše uvedené prohlášení o mé osobní odpovědnosti za svou účast na semináři. Pokud nechci, aby mi byly nabízeny služby či zboží, musím svůj nesouhlas vyjádřit písemně, příp. přímo na tomto formuláři jej výše u písmene c) uvést. Moje osobní údaje budou zpracovávány v souladu s právními předpisy České republiky týkajícími se ochrany osobních údajů, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, výše uvedeným správcem, příp. jeho zpracovatelem, tak, abych neutrpěl/a újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a nedošlo k neoprávněnému zásahu do mého soukromého a osobního života. Byl/a jsem správcem informován o svém právu na přístup k mým osobním údajům a jejich opravu, příp. jejich likvidaci. Pokud zjistím či se budu domnívat, že správce či jeho zpracovatel provádí zpracování mých osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života či v rozporu se zákonem, zejména, jsou-li mé osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, jsem oprávněn/a požádat správce nebo jeho zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo jeho zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Správce či zpracovatel odstraní závadný stav neprodleně, bude-li moje žádost shledána oprávněnou. Vznikne-li mi v důsledku neoprávněného zpracování mých osobních údajů škoda, bude řešena v souladu s právními normami občanského zákoníku.